Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling, Falu Frigymnasium 2020

Upprättad  vårterminen -20 av skolans grupp mot kränkande behandling

Henrik Nordin (biträdande rektor), Johanna Svedberg (kurator)

Falu Frigymnasium

Falu Frigymnasium är en fristående gymnasieskola med 380 elever fördelade på sex program. Skolan har ca 45 anställda fördelat på lärare, skolledning, elevhälsa samt administrativ personal. Vi strävar efter ett livslångt lärande och demokrati på riktigt.

Värdegrund och skolans kultur

Skolans kultur bygger på demokrati på riktigt. På Falu frigymnasium står vi upp för demokratiska värderingar. Demokrati är den röda tråden i vår skolkultur. 

Våra värdegrundsord är: respekt, flexibilitet, demokrati, kreativitet, reflektion, nyfikenhet och inflytande. 

Planen gäller

Planen gäller från januari 2020 tom december 2020.

Ansvariga för planen

Skolans grupp mot kränkande behandling är ansvariga för att i samarbete med rektor årligen upprätta en plan mot kränkande behandling. 

Personalens och elevernas delaktighet

Skolans grupp mot kränkande behandling leds av och rektor och kurator. Gruppen består av rektor, kurator och fyra personalrepresentanter. Under läsåret har gruppen träffats för att diskutera likabehandlingsfrågor och det främjande och förebyggande arbetet. Elevrådet har varit delaktiga, då ett av deras möten har haft likabehandlingsfrågor som fokus. Vid detta möte deltog rektor och kurator och diskussioner fördes om dessa frågor. Alla elever blir indirekt delaktiga i planens utformning då insatser till stor del bygger på de svar som framkommer i de mätningar vi gör under läsåret.

Planens tillgänglighet

 • Planen skall finnas på skolans hemsida.
 • Planen skall presenteras på föräldramöte i årskurs 1.
 • Planen skall presenteras av mentor i samband med utvecklingssamtal.
 • Planen skall aktualiseras vid planeringsdagar för lärare vid terminsstart.
 • När ny plan årligen upprättats skall den presenteras på nästkommande personalmöte och mentorsmöte.

Utvärdering och kommentarer kring 2019 års mål och åtgärder

 • Skolans styrkort har omarbetats. Vi har utvecklat och reviderat de mätningar vi gör för att kunna mäta elevernas trygghet, trivsel och studiero på ett tillförlitligt sätt. 
 • Vi genomförde en dag på temat sex och samlevnad för hela skolan under hösten. Vi har fått feedback av ett flertal elever att det är positivt med aktiviteter som berör hela skolan och som är programöverskridande. Upplägget fungerade bra men kan förfinas. Lärarna var i stort nöjda med dagens innehåll men inte med upplägget då tiden varit knapp för förberedelser. Elever var nöjda med dagen som helhet och tyckte det var ett relevant innehåll.
 • Kulturmätningen visar på positiva trender. Den indikator som pekar på att elever anammar skolkulturen har det högsta mätvärdet hittills. Trenden har varit positiv sedan hösten 2017. Detta tolkar vi som att arbetet med att främja skolkulturen ger goda resultat. Ett mål för 2019 var att aktualisera skolans värdeord, vilket genomförts till viss del, framförallt i årskurs 1. Vi ser dock att vi behöver arbeta ytterligare med  värdegrunden på skolnivå. 

Resultat av analys 

Gruppen mot kränkande behandling har sammanställt årets resultat, analyserat och planerat det främjande och förebyggande arbetet inför kommande kalenderår. Vi saknar i dagsläget mätdata för jämställdhet och mångfald. Vi har för avsikt att under 2020 komplettera med undersökningar som mäter detta. 

Mätningarna visar på positiva trender när det gäller trivsel och trygghet. Detsamma gäller för skolkulturen generellt.  Antalet likabehandlingsärenden har varit i stort sett konstant jämfört över de senaste åren. Ingen av diskrimineringsgrunderna är mer vanligt förekommande än någon annan. Närvaroläget på skolnivå ser i stort sett likadant ut som det gjort under de senaste två åren. 

När vi lyssnar in elever blir det tydligt att skolgemensamma aktiviteter ska vara såväl relevanta som meningsfulla. Det ska finnas ett tydligt syfte med dem. Skolgemenskap efterfrågas, eleverna uttrycker att de vill lära känna varandra över program- och årskursgränser. Eleverna lyfter en problematik med närvaroläget vid schemabrytande aktiviteter och att detta är sammankopplat med att dessa dagar inte upplevs som meningsfulla. 

Personalen uttrycker att det är viktigt att varje aktivitet har ett tydligt syfte och att behoven hos programmen, årskurserna och skolan som helhet tillgodoses. För att kunna genomföra schemabrytande aktiviteter krävs framförhållning och noggrann planering. 

Mål för 2020

 • Förstärka den gemensamma skolkänslan.
 • Implementera introduktionsprocesserna bättre, framförallt i årskurs 2 och 3. 
 • Överbrygga årskurs- och programgränser.
 • Öka närvaron vid schemabrytande dagar, såsom aktivitetsdagar och temadagar.

Åtgärder för 2020

Främjande arbete  

Vi vill arbeta aktivt för en positiv skolkänsla där elever och personal känner sig delaktiga och inkluderade. Där det upplevs meningsfullt och relevant att göra saker tillsammans. Med detta för ögonen blir det viktigt att planera och förbereda väl utifrån olika behov. 

 • Vi arrangerar aktivitetsdagar under läsåret där hela skolan deltar. 
 • Vi arbetar aktivt med en introduktionsprocess för nya elever som utvärderas årligen. I introduktionsprocessen ingår bland annat en lägerskola för årskurs 1 för att skapa kontaktytor mellan alla elever i samma årskurs. Vid lägret deltar såväl lärare, elevhälsoteam och övrig skolpersonal. 
 • Vi arrangerar och genomför temadagar där hela eller delar av skolan deltar. 
 • Vi arrangerar och genomför aktiviteter där årskurserna samarbetar över programgränserna. 

    

Förebyggande arbete

Vi genomför mätningar för att bli varse hur väl vi lever upp till skolans värdegrund och för att medvetandegöra risker. Resultatet analyseras och åtgärder sätts in efter behov.

 • Vi genomför kulturmätningar två gånger per år. 
 • Vi genomför en mentorsenkät en gång per år.
 • Varje mentorsgrupp analyserar resultatet och sätter mål på gruppnivå. Därefter sätts relevanta åtgärder in för att kunna nå målen. Processen upprepas på programlagsnivå.
 • Vi genomför en arbetsmiljöenkät.    
 • Vi genomför en likabehandlingsenkät med frågor som rör kränkande behandling och diskriminering utifrån de lagstadgade diskrimineringsgrunderna.
 • Vi följer kontinuerligt upp närvaroläget på skolnivå och programnivå

Uppföljning av årets utvecklingsområden och åtgärder

Uppföljning sker årligen i juni och november.

Bilaga 1 

Rutiner för akuta situationer och långsiktiga åtgärder

Elev som kränker elev

 • All personal har skyldighet att omgående anmäla till gruppen mot kränkande behandling om de ser/hör/märker något de uppfattar som diskriminerande eller kränkande.
 • Gruppen mot kränkande behandling informeras av den utsatta eleven eller någon annan som sett/hört eller märkt någon form av diskriminering eller kränkande behandling. 
 •  Rektor informeras av gruppen mot kränkande behandling.
 • Rektor rapporterar till huvudmannen – styrelsen för Falu Frigymnasium AB.
 • Gruppen mot kränkande behandling utreder och vidtar åtgärder utifrån vår samtalsmodell. 
 • Alla fall av kränkande behandling där elev berörs följs upp för att säkerställa att kränkningar har upphört. Om problem kvarstår vidtar rektor åtgärder för att säkerställa att inblandade elever har en trygg studiemiljö. 

Personal som kränker elev

 • All personal har skyldighet att omgående anmäla till gruppen mot kränkande behandling om de ser/hör/märker något de uppfattar som diskriminerande eller kränkande.
 • Händelsen rapporteras omgående till rektor.
 • Rektor utreder och vidtar åtgärder.
 • Rektor rapporterar omgående till huvudmannen – styrelsen för Falu Frigymnasium AB.
 • Alla fall av kränkande behandling där elev berörs följs upp för att säkerställa att kränkningar har upphört. Om problem kvarstår vidtar rektor åtgärder för att säkerställa att inblandade elever har en trygg studiemiljö. 

Elev som kränker personal

 • All personal har skyldighet att omgående anmäla till gruppen mot kränkande behandling om de ser/hör/märker något de uppfattar som diskriminerande eller kränkande. 
 • Händelsen rapporteras omgående till rektor.
 • Rektor utreder och vidtar åtgärder. 
 • Rektor rapporterar omgående till huvudmannen – styrelsen för Falu Frigymnasium AB.
 • Alla fall av kränkande behandling följs upp för att säkerställa att kränkningar har upphört. Om problem kvarstår vidtar rektor åtgärder för att säkerställa att inblandade har en trygg vardag. 

Personal som kränker personal

 • All personal har skyldighet att omgående anmäla till gruppen mot kränkande behandling om de ser/hör/märker något de uppfattar som diskriminerande eller kränkande. 
 • Händelsen rapporteras omgående till rektor. 
 • Rektor utreder och vidtar åtgärder. 
 • Rektor rapporterar omgående till huvudmannen – styrelsen för Falu Frigymnasium AB.
 • Styrelsen säkerställer att rektor har tillräckliga resurser att genomföra de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med uppkomna situationer.